Prosperity Solutions ma obowiązek chronić znajdujące się w jej posiadaniu dane osobowe. Dane te są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej. Prosperity Solutions  dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były należycie zabezpieczone przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem osobom niepowołanym oraz przed niewłaściwym wykorzystanie.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, kim jesteśmy, dla jakich celów przetwarzamy dane osobowe, w jaki sposób je przetwarzamy, komu możemy je powierzać lub udostępnić oraz jakie prawa przysługują podmiotom danych w związku z przetwarzaniem ich danych przez Prosperity Solutions

DEFINICJE

1.1 Administrator albo my – Prosperity Solutions z siedzibą w Będzinie, Będzin 42-500 ul.Małachowskiego 33

1.2 Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3 Polityka prywatności – niniejsza Polityka prywatności.

1.4 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5 Strona – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem prosperity-solutions.pl

WPROWADZENIE

Publikując Politykę prywatności wypełniamy spoczywający na administratorze danych obowiązek poinformowania podmiotów danych o sposobie przetwarzania ich danych. Polityka prywatności wyjaśnia kim jesteśmy, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, komu możemy je powierzyć lub udostępnić i jakie prawa przysługują podmiotom danych.

Zachęcamy do lektury Polityki prywatności Prosperity Solutions!

ZASADY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH

Przetwarzając Państwa dane osobowe, stosujemy przepisy prawa dotyczące ochrony danych. Dokładamy wszelkich starań, aby dane były chronione przed utratą, zniszczeniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE

W zależności od kontekstu, Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach: dla potrzeb rekrutacji i zatrudnienia, dla potrzeb realizacji umów zawartych z naszymi dostawcami i podwykonawcami, a także dla potrzeb pozyskiwania i obsługi naszych klientów.

W każdym przypadku dbamy o to, aby zakres przetwarzanych danych był ograniczony do niezbędnego minimum i adekwatny do realizowanego celu.

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE

Państwa dane przetwarzamy w formie elektronicznej, np. odpowiadając na zgłoszenia przesyłane za pośrednictwem strony internetowej lub mediów społecznościowych i w formie papierowej, np. archiwizując dokumentację związaną z instalacją urządzeń fotowoltaicznych.

Monitorujemy jakość naszych usług – ponieważ chcemy, by była ona jak najlepsza. W tym celu możemy zwracać się do klientów z prośbą o wzięcie udziału w programach promocyjnych lub badaniach ankietowych oraz korzystać z pozyskanych w ten sposób informacji i przetwarzać je w celu podniesienia jakości usług, które oferujemy.

Zapewniamy bezpieczeństwo – w tym celu możemy weryfikować tożsamość osób mających dostęp do biur Prosperity Solutions , monitorować aktywność w systemach i biurach Prosperity Solutions , ponieważ pragniemy unikać jakichkolwiek nadużyć informacji zawartych w bazach danych i chronić interesy nasze i naszych klientów.

Wypełniamy obowiązki nałożone przepisami prawa – dlatego w niektórych przypadkach możemy podlegać obowiązkowi przekazywania danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu organom administracji publicznej, w tym organom skarbowym i rentowym, audytorom finansowym, dostawcom energii elektrycznej, etc..

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE

Przetwarzamy dane osobowe:

  1. opierając się na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych udzielonej w systemie bądź w formie pisemnego oświadczenia, albo ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której Państwo są stroną (np. umowa na instalację systemu fotowoltaicznego) lub ponieważ jest to konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy, na Państwa wniosek, albo ponieważ jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Prosperity Solutions , bądź dlatego, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Prosperity Solutions  lub podmiot trzeci, takich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, czy też wykorzystywanie danych do kontroli dostępu do budynków i pomieszczeń.

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do Państwa danych osobowych.

GDZIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE

Dane mogą być przetwarzane w biurach Prosperity Solutions , a także u naszych dostawców, przedstawicieli i podwykonawców.

Okres przechowywania Państwa danych zależy od tego, czy zrealizowaliśmy jedną z naszych usług (np. instalacja urządzeń fotowoltaicznych). Państwa dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w wewnętrznych regulacjach Prosperity Solutions . Przykładowo, prawo wymaga, aby dane o zatrudnieniu przechowywane były przez 50 lat, a dane podatkowe przez lat 5. Dane dotyczące potencjalnych klientów są dostępne w naszej bazie danych przez maksymalnie 5 lat od daty ich wprowadzenia do bazy lub od daty ostatniego kontaktu z potencjalnym klientem, w zależności od tego, która z dat jest późniejsza.

Klient, który nie życzy sobie, aby jego dane były przechowywane w bazie danych, może skontaktować się z nami i przekazać wniosek o ich usunięcie, podając swoje imię i nazwisko oraz inne dane (np. numer telefonu, adres mailowy) pozwalające nam na identyfikację jego rekordu w bazie danych (patrz: niżej).

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo do informacji o przetwarzaniu danych, o tym, czy dane są przetwarzane oraz w innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawo do kopii danych,
  • wycofania zgody, jeśli jest ona podstawą przetwarzania (np. zgoda marketingowa),
  • sprostowania danych;
  • bycia zapomnianym;
  • ograniczenia przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • sprzeciwu.

Wnioski o realizacje praw prosimy zgłaszać w formie elektronicznej na adres: daneosobowe@prosperity-solutions.pl

JAK ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH

Wdrożyliśmy szereg rozwiązań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danym. Przykładowo, szyfrujemy dane, używamy zapór systemowych (firewall), na bieżąco monitorujemy systemy informatyczne i stosujemy się do procedur bezpieczeństwa.

Wdrożyliśmy także procedurę na wypadek naruszeń danych osobowych. Zawiadomimy Państwa o każdym zdarzeniu związanym z przetwarzaniem przez Prosperity Solutions  Państwa danych, które będzie powodować wysokie ryzyko naruszenia Twoich praw i wolności.

W JAKI SPOSÓB ZGŁOSIĆ NARUSZENIE?

Każde otrzymane od Państwa zgłoszenie dotyczące przetwarzania danych osobowych będzie potraktowane ze szczególną uwagą. Realizując zgłoszenie, zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania Państwa tożsamości, aby mieć pewność, że nie udostępniamy Państwa danych nikomu innemu. Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy RODO, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych daneosobowe@prosperity-solutions.pl