Program Agroenergia – dla kogo?

Beneficjentem programu jest:

1. Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha. Dodatkowo osoba ta musi co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzić osobiście gospodarstwo rolne

2. Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha. Równocześnie co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Co ważne, w przypadku składania wniosku jako dzierżawca, wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy przedłożyć dokument potwierdzający prowadzenie gospodarstwa rolnego. Zamiennie można złożyć dokument potwierdzający prowadzenie działalności rolniczej lub działalności gospodarczej w zakresie usług rolniczych.

Zasady przyznawania dofinansowania w programie Agroenergia

Poniżej przedstawiamy w jakiej wysokości udzielane jest dofinansowanie. Różni się ono w zależności od rodzaju instalacji i jej wielkości.

1. Dofinansowanie udzielane w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych, w szczególności:

a) dla instalacji o mocy od 10 do 30 kW do 20 %, nie więcej niż 15 000 zł,

b) dla instalacji o mocy od 30 do 50 kW do 13%, nie więcej niż 25 000 zł.

2. Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ. Dofinansowanie wyliczane jest na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 000 zł.

3. Jakie warunki nalezy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie?

W celu zakwalifikowania do programu należy jednak spełnić kilka warunków związanych bezpośrednio z przedsięwzięciami w zakresie odnawialnych źródeł energii:

  •  nie może rozpocząć inwestycji przed przystąpieniem do programu -(Czyli zarówno podpisanie umowy z firmą fotowoltaiczną i wykonanie instalacji musi odbyć się już po zakwalifikowaniu do dofinansowania.),
  • elementy instalacji muszą być nowe i  nie starsze niż 24 miesiące,
  •  musi użytkować dofinansowaną instalację przez minimum 3 lata od jej uruchomienia,
  • nie może korzystać jednocześnie z innych dofinansowań, (Chodzi tu przede wszystkim o pozyskiwanie dotacji w ramach programu Mój Prąd, czy programu priorytetowego Czyste Powietrze.),
  •   dofinansowanie z projektu Agroenergia może być łączone z ulga termomodernizacyjną, jednak odliczenie od podatku zostanie pomniejszone o wartość otrzymanej dotacji.

4. Dofinansowanie do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia takiego wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu. 5.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie w formie pożyczki na koszty kwalifikowane zadania nieobjęte dofinansowaniem w formie dotacji, w ramach programu „Współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Agroenergia”.

Napisz do nas